Regulamin biblioteki

Regulamin wypożyczalni

 

 1. Z wypożyczalni mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, pracownicy administracyjni szkoły i rodzice.
 2. Wypożyczalnia czynna jest codziennie w godzinach 7.30 – 15.30.
 3. Korzystanie z wypożyczalni jest bezpłatne.
 4. Czytelnik może wypożyczać książki wyłącznie na swoje nazwisko.
 5. Książki i inne dokumenty należy szanować jako dobro wspólne. Zauważone uszkodzenia zgłasza się bibliotekarzowi.
 6. Jednorazowo można wypożyczyć dwie książki (w tym tylko jedną lekturę) na okres dwóch tygodni.
 7. Uczniowie przygotowujący się do konkursów, olimpiad mają prawo do wypożyczenia większej liczby książek jednorazowo.
 8. Jeżeli czytelnik nie przeczytał książki, a wypożyczalnia nie ma na nią zamówień, może przed upływem terminu zwrotu prosić o jego prolongowanie.
 9. Prośbę czytelnika o zarezerwowanie książki uwzględnia się w kolejności zamówień.
 10. W przypadkach uzasadnionych wypożyczalnia może żądać zwrotu książek przed upływem ustalonego terminu.
 11. Uczniowie mają możliwość wypożyczania książek na okres ferii zimowych i wakacji.
 12. Książki (inne dokumenty) powinny być zwrócone w terminie ogłoszonym przez bibliotekarza.
 13. W przypadku zniszczenia lub zagubienia książki należy ją odkupić bądź zwrócić inną o równej lub większej wartości albo wpłacić jej równowartość po uzgodnieniu  z bibliotekarzem.
 14. W przypadku zmiany szkoły uczeń zobowiązany jest przed odejściem rozliczyć się z biblioteką szkolną. To samo dotyczy nauczycieli i pracowników szkoły.

 

Regulamin czytelni

 

 1. Z wypożyczalni mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, pracownicy administracyjni szkoły i rodzice.
 2. W czytelni można korzystać ze wszystkich zbiorów biblioteki.
 3. Wykorzystane czasopisma odnosi się na ustalone miejsce, książki oddaje się bibliotekarzowi lub dyżurującemu uczniowi.
 4. Niektóre wydawnictwa z księgozbioru podręcznego mogą być wypożyczone do domu pod koniec pracy biblioteki, pod warunkiem zwrotu następnego dnia przed lekcjami pierwszej zmiany.
 5. Książki, czasopisma i inne dokumenty biblioteczne należy szanować. Zauważone uszkodzenia należy zgłosić bibliotekarzowi.
 6. W czytelni należy zachować ciszę.

 

Regulamin korzystania
 z Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej
 w bibliotece Szkoły Podstawowej nr 5 w Wałczu

 

 1. Z Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej mogą korzystać wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły.
 2. Korzystać z komputerów może użytkownik posiadający elementarną znajomość obsługi komputera.
 3. Centrum czynne jest w godzinach pracy biblioteki szkolnej.
 4. Komputery w SCI służą do samodzielnego wyszukiwania informacji w Internecie, użytkownicy komputera są zobowiązani do korzystania z niego wyłącznie w celach edukacyjnych (pisanie artykułów, referatów, rozszerzanie wiedzy przedmiotowej, gromadzenie informacji do konkursów, olimpiad przedmiotowych itp.) oraz przeglądania programów edukacyjnych dostępnych w bibliotece.
 5. Nie można wykorzystywać komputera do prywatnej korespondencji (portale społecznościowe) lub gier i zabaw, a także przeglądania stron zawierających treści erotyczne, oraz inne, niezgodne z obowiązującym prawem.
 6. Praca przy komputerze jest możliwa po otrzymaniu zgody nauczyciela bibliotekarza.
 7. Przy jednym stanowisku mogą pracować maksymalnie 2 osoby.
 8. Użytkowników MCI obowiązuje zachowanie ciszy, zakaz spożywania posiłków i napojów.
 9. Korzystać można tylko z zainstalowanych programów. Zabrania się instalowania innych programów i dokonywania jakichkolwiek zmian właściwości konfiguracji komputera.
 10. Wprowadzanie do komputera własnych płyt może odbywać się tylko za wiedzą i zgodą nauczyciela-bibliotekarza.
 11. Korzystając z programów emitujących dźwięk, należy ustawić głos stosunkowo cicho. Nauczyciel może zlecić korzystanie ze słuchawek.
 12. Wszelkie uszkodzenia i nieprawidłowości w pracy komputera należy natychmiast zgłaszać bibliotekarzowi.
 13. Nie wolno wykonywać żadnych połączeń technicznych np. włączać i rozłączać kabli zasilających.
 14. W przypadku naruszenia obowiązujących zasad nauczyciel-bibliotekarz ma prawo do natychmiastowego przerwania pracy użytkownika.
 15. Użytkownikowi, który naruszy regulamin nałożony zostanie zakaz korzystania z komputera przez określony czas.
 16. Za ewentualne szkody poczynione przez ucznia odpowiadać finansowo będą opiekunowie ucznia.
 17. Maksymalny czas pracy przy stanowisku komputerowym wynosi 45 minut. Przedłużenia tego czasu można dokonać w szczególnie uzasadnionych przypadkach za zgodą nauczyciela.
 18. Rezerwacji wszystkich stanowisk komputerowych (zajęcia z uczniami) należy dokonywać osobiście u nauczyciela bibliotekarza przynajmniej na jeden dzień przed chęcią użytkowania.