Zajęcia rewalidacyjne

Rewalidacja z definicji oznacza przywracanie człowiekowi pełnej sprawności ( łac. re – znów, validus – mocny). Jest procesem wychowawczym, z zaplanowanymi celami, uwzględniającym wiedzę teoretyczną i działanie skierowane na osobę niepełnosprawną; usprawnianie zaburzonych funkcji  rozwojowych i intelektualnych. Celem zajęć rewalidacyjnych jest wyrównywanie braków, stawianie na mocne strony dziecka oraz szukanie tego, co w nim najlepsze.

Rewalidacja indywidualna – interwencja, specjalna pomoc pedagogiczna i wychowawcza dla uczniów z odchyleniami w stanie zdrowia i rozwoju zmierzająca do spowodowania określonych, pozytywnych zmian w zakresie sfery poznawczej i emocjonalno – motywacyjnej oraz w strukturze wiedzy i umiejętności szkolnych dziecka.

Kierunki oddziaływań rewalidacyjnych:

- maksymalne usprawnianie, rozwijanie tych wszystkich funkcji psychicznych i fizycznych, które są najsilniejsze i najmniej zaburzone,

- optymalne korygowanie funkcji zaburzonych,

- kompensowanie, czyli wyrównywanie przez zastępowanie

- dynamizowanie rozwoju

Praca z dziećmi podczas rewalidacji indywidualnej opiera się na zasadach wywodzących się z pedagogiki specjalnej. Preferowane obecnie nauczanie całościowe, sytuacyjne, zintegrowane, postrzeganie wielozmysłowe – pozwalają na łączenie różnorodnych metod, technik i sposobów postępowania rehabilitacyjnego z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Podczas rewalidacji stosuje się różnorodne metody pracy, dostosowane indywidualnie do potrzeb dziecka.

Metody rewalidacyjne:

Papieroplastyka i sensoplastyka,

Arteterapia - rozwijanie sprawności manualnej poprzez zajęcia artystyczne,

Alternatywne metody komunikacji (Makaton),

Ćwiczenia teorii umysłu i inne dedykowane uczniom z zaburzeniami spektrum autyzmu,

Działania praktyczne (gotowanie, majsterkowanie),

Zajęcia ruchowe z elementami tańca,

Biblioterapia z elementami dramy,

Programy edukacyjne komputerowe,

Trening słuchowy,

Relaksacja  i trening uważności i spokoju,

Metody zabawowe niedyrektywne,

Działania praktyczne, doświadczanie,

Wzmacnianie pozytywne,

Gry dydaktyczne.

 

Opracowała: Anna Topyła