Regulamin przyznawania tytułu "Prymusa Szkoły"

 

REGULAMIN PRZYZNAWANIA TYTUŁU PRYMUSA SZKOŁY

W Szkole Podstawowej nr 5 im. Polskich Olimpijczyków w Wałczu od roku szkolnego 2017/2018 przyznawany jest tytuł „Prymusa Szkoły”.

Co roku otrzymuje go jeden uczeń szkoły podstawowej, który uzyskał średnią ocen co najmniej 5,5 (bez oceny dostatecznej) i spełnia co najmniej 3 z poniższych kryteriów.

        I Kryteria ubiegania się o tytuł „Prymusa Szkoły”:

Uczeń:

          Przewodniczący – dyrektor szkoły (wicedyrektor szkoły)

          Członkowie:

        - Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego

        - Nauczyciele – przedstawiciele zespołów przedmiotowych (bloku humanistycznego i matematyczno-przyrodniczego)

        - Przedstawiciel Rady Pedagogicznej

 

III Sposób nagradzania „Prymusa Szkoły”

O tytule Prymusa Szkoły dyrektor informuje podczas uroczystego zakończenia roku szkolnego.

Prymus Szkoły w nagrodę za swoje osiągnięcia otrzymuje:

Ponadto nagrodzony zostaje wpisem do kroniki szkolnej oraz umieszczeniem na stronie internetowej szkoły.

IV Forma podsumowania współzawodnictwa o tytuł „Prymusa Szkoły”

Podsumowanie współzawodnictwa odbywa się każdorazowo w dniu zakończenia roku szkolnego.

 V Postanowienia końcowe

Jeżeli żaden z kandydatów nie spełnia powyższych kryteriów – tytuł nie zostaje przyznany w danym roku szkolnym.

Posiedzenia komisji są protokołowane.

Opracowały:

Agnieszka Starczyńska

Łucja Maślany

 

Załącznik 1

UZASADNIENIE KANDYDATURY

NA PRYMUSA SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

 

w Szkole Podstawowej nr 5 im. Polskich Olimpijczyków

w roku szkolnym _____________________

 

Imię i nazwisko kandydata: _____________________________________________________

 

Klasa: _____________________________________________________________________

 

Średnia ocen na świadectwie: ___________________________________________________

 

Ocena z zachowania: __________________________________________________________

 

 

Promocja szkoły  – sukcesy odnoszone w konkursach (szczebel):

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Aktywność i systematyczność w zajęciach pozalekcyjnych:

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Działalność na rzecz klasy i szkoły:

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

                                                                                                                            

Uczestnictwo w życiu środowiska lokalnego (kulturalnym i społecznym):

__________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________

 

 

 

Data i podpis wychowawcy: ____________________________________

 

 

Prymus Szkoły

2017/2018 w Szkole Podstawowej nr 5 - Oliwia Nitka, w Gimnazjum nr 1 - Julia Zupnik

2018/2019 w Szkole Podstawowej nr 5 - Nadia Szczepko, w Gimnazjum nr 1 - Maciej Czaszyński

2019/2020 -  Oliwia Nitka

2020/2021 - Lena Biela