- - - - - -
A+ R A-

Regulamin przyznawania tytułu FERPLEJ

REGULAMIN PRZYZNANIA TYTUŁU FERPLEJ

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 5 im. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW W WAŁCZU

 

Fair play to podstawowa norma wartości w sporcie i główna zasada olimpizmu. Jest wyrazem postawy reprezentowanej na boisku, gdzie zwycięstwo nie jest celem, który należy osiągnąć za wszelką cenę. Postawa ta cechuje się przestrzeganiem przepisów gry i odrzuceniem korzyści wynikłych z błędów sędziego oraz różnego rodzaju oszustw sportowych. Zachowanie fair play dotyczy każdego i nie ogranicza się tylko do sportowych aren. Uczciwość, honor i szczerość powinny bowiem przyświecać w życiu codziennym. Fair play jest sposobem bycia. To poszanowanie innego człowieka, które wyraża się przez lojalność, poczucie sprawiedliwości i wspaniałomyślności, szacunek i tolerancję. Postawa fair play to umiejętność współpracy i akceptacja uniwersalnych wartości.

Cel

Celem przyznania tytułu jest promowanie idei fair play, poprzez uhonorowanie osób wyróżniających się postawą „fair play”.  Przyznanie tytułu / nagrody ucznia FERPLEJ ma na celu promowanie w społeczności uczniowskiej postawy godnej naśladowania w różnych aspektach życia.

 • 1

Tytuł Ucznia Ferplej jest skierowany do uczniów klas  IV –VIII.

 • 2

Tytuł przyznawany jest za dany rok szkolny uczniowi klas IV –VIII szkoły podstawowej.

 • 3

W ostatnim tygodniu maja każda klasa wytypuje ze swojego  grona uczniów - kandydatów - uzasadniając pisemnie swój wybór.

 • 4

Kandydat powinien spełniać następujące kryteria:

a)przestrzegać zasad i regulaminów obowiązujących w szkole,

b)właściwie reagować na przejawy złego zachowania i stawać w obronie pokrzywdzonych,

 c)pomagać innym, cechować się uczciwością, wrażliwością i odpowiedzialnością,

 d)dbać o kulturę języka,

e)wykazywać się aktywną postawą w pracy na rzecz klasy, szkoły oraz  społeczności pozaszkolnej,

f)okazywać szacunek wobec nauczycieli, pracowników szkoły oraz innych uczniów,

g)reprezentować szkołę w konkursach lub zawodach sportowych,

 1. h) dbać o dobro wspólne, mienie szkoły, szanować wspólną własność.
 • 5

Opis kandydata:

-Wykazuje się wzorowym zachowaniem i kulturą osobistą,

-Postępuje uczciwie i zgodnie z ustalonymi regułami, nie oszukuje innych,

-Jest zawsze gotowy do niesienia pomocy, młodszym słabszym, potrzebującym,

-chętnie działa jako woluntariusz,

-Jest lubiany przez uczniów i nauczycieli, cieszy się powszechnym uznaniem wśród społeczności szkolnej,

-Wyraża własne zdanie w sposób kulturalny i rzeczowy,

-Postępuje w sposób obiektywy, rozumiejąc każdą stronę,

-Współpracuje i organizuje współpracę,

-Przyjmuje krytykę z godnością, łagodzi konflikty,

-Ma uznanie i autorytet wśród społeczności szkolnej,

-Poprzez szczególną i odważną postawę (wyróżniający czyn) zapisał się w pamięci uczniów i nauczycieli szkoły zyskując uznanie i szacunek społeczności szkolnej i środowiska,

 • 6

1.Zgłoszenie kandydatury zweryfikuje Komisja Tytułu Ferplej pod przewodnictwem Dyrektora Szkoły z udziałem przedstawiciela Samorządu Uczniowskiego, opiekuna SU, Rzecznika Praw Ucznia oraz przedstawicieli zespołów przedmiotowych.

 1. Oceny wniosków o przyznanie nagrody dokonuje Komisja Tytułu Ferplej.
 2. Pracami Komisji Tytułu Ferplej kieruje jej Przewodniczący.
 3. O liczbie członków Komisji Tytułu Ferplej i jej składzie osobowym w danym roku

decyduje  Dyrekcja SP 5.

 1. Decyzje Komisji zapadają zwykłą większością głosów – każdy członek Komisji posiada

jeden głos. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.

 1. Spośród kandydatów drogą głosowania wybrany zostanie UCZEŃ FERPLEJ.
 2. Nagrodę Ferplej przyznaje Dyrekcja SP 5 na wniosek Komisji Tytułu Ferplej.
 3. Rada Rodziców ustanawia dla zwycięzcy nagrodę.

 

 

Tytuł Ferplej otrzymali w roku szkolnym 

2017/2018 - Cezary Fryc

2018/2019 - Maciej Czaszyński

2019/2020 - Marta Juszkiewicz

2020/2021 - Maciej Szulc

2021/2022 - 

2022/2023 - Alicja Borchardt

 

 

Office.com

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 5 w Wałczu  Office dla uczniów naszej szkoły

SP 5 w Minecraft

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 5 w Wałczu  „Nasza szkoła”

LearningApps.org

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 5 w Wałczu  „LearningApps.org”

Quizizz

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 5 w Wałczu  „https://quizizz.com/”

Quizlet

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 5 w Wałczu  „https://quizlet.com/”