- - - - - -
A+ R A-

Regulamin Samorządu Uczniowskiego

Regulamin Samorządu Uczniowskiego
Szkoły Podstawowej nr 5 im. Polskich Olimpijczyków w Wałczu z
klasami gimnazjalnymi

I. Postanowienia ogólne
§ 1
W szkole działa Samorząd Uczniowski zwany dalej "Samorządem".
Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły.

§ 2

Cele i zadania Samorządu Uczniowskiego

Działalność Samorządu klas gimnazjalnych w Szkole Podstawowej nr 5, jego cele i zadania, wynikają z art. 55 Ustawy o Systemie Oświaty z dnia 7.09.1991 roku oraz Statutu Szkoły (rozdział 3 §10).
Działalność Samorządu klas IV – VII Szkoły Podstawowej nr 5 jego cele i zadania wynikają z Prawa Oświatowego art. 85 Dz. U. 2017.0.59 oraz Statutu Szkoły (rozdział 3 §10)

Główne zadania Samorządu to:
- Obrona praw i godności poszczególnych uczniów oraz całych zespołów klasowych
- Czynne uczestniczenie w życiu szkoły - współtworzenie obowiązujących zasad, współudział w realizacji dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych zadań szkoły
- Wdrażanie uczniów do samorządności oraz zachęcanie do aktywnego włączania się w działalność szkoły
- Organizowanie działalności kulturalno-oświatowej zgodnie z potrzebami uczniów i możliwościami szkoły
- Przedstawianie Dyrektorowi i Radzie Pedagogicznej wniosków i opinii dotyczących praw ucznia
- Organizowanie pomocy dla uczniów będących w trudnej sytuacji losowej lub mających trudności w nauce.

§ 3
Zasady wybierania i działania organów Samorządu określa regulamin uchwalony przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Organy Samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.

§ 4
Regulamin Samorządu nie może być sprzeczny ze statutem szkoły.

§ 5
Samorząd ma prawo do przedstawiania Radzie Szkoły, Radzie Pedagogicznej i Dyrektorowi opinii we wszystkich sprawach szkoły i wniosków dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, tj.:

- prawa do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, stawianymi wymaganiami
- prawa do jawnej i umotywowanej oceny w nauce i zachowaniu
- prawa do organizacji życia szkolnego umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań
- prawa organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z Dyrektorem
- prawa wyboru nauczyciela pełniącego rolę Opiekuna Samorządu

II. Organy Samorządu Uczniowskieg

§ 6
W skład Rady Samorządu Uczniowskiego wchodzą:
- przewodniczący
- zastępca przewodniczącego
- członkowie Rady (w liczbie 4 osób)

§ 7
Kadencja organów Samorządu trwa jeden rok. Wybory odbywają się we wrześniu.

§ 8
Organy Samorządu zobowiązane są co najmniej raz w roku składać sprawozdanie ze swojej działalności na ogólnym zebraniu uczniów.

A. Walne Zebranie Uczniów

§ 9
Prawo do udziału w Walnym Zebraniu mają wszyscy uczniowie.

§ 10
Walne Zebranie uczniów zwoływane jest na wniosek:
1.
co najmniej 1/5 uczniów szkoły
2.
przewodniczącego Samorządu
3.
Rady Samorządu
4.
Opiekuna Samorządu
5.
Walne Zebranie uczniów powinno być zwoływane najpóźniej 14 dni od daty złożenia wniosku.

§ 11
Walne Zebranie uczniów podejmuje decyzje w formie opinii i wniosków.
Decyzje zapadają zwykłą większością głosów.

§ 12
Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

- przyjmowanie sprawozdań z działalności Rady Samorządu i wyrażanie swojej opinii o pracy Samorządu przewodniczącego i komisji.
- odwołanie organów Samorządu lub poszczególnych osób, jeżeli nie wykonują powierzonych im zadań.
- wybór nauczyciela pełniącego rolę Opiekuna Samorządu.

B. Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego

§ 13
Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego:
- reprezentuje Samorząd wobec Rady Szkoły, Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców
- organizuje współdziałanie Samorządu z samorządem klasowym i organizacjami działającymi w szkole.
- przewodniczy Walnemu Zebraniu uczniów.

C. Rada Samorządu Uczniowskiego
§ 14
Rada Samorządu składa się z 6 osób: przewodniczący, zastępca, 4 członków.

§ 15
1. Zebrania Rady zwołuje przewodniczący lub opiekun w zależności od potrzeb, przeciętnie raz w miesiącu.
2. Uchwały Rady, opinie i wnioski zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy jej członków.

§ 16
D.
Rada Samorządu Uczniowskiego:
- zwołuje Walne Zebranie uczniów
-
opracowuje i przedstawia Walnemu Zebraniu projekt programu prac Samorządu
- jest pośrednim wyrazicielem woli uczniów, a bezpośrednim Walnego Zebrania, wobec Dyrektora szkoły i Rady Pedagogicznej
- Radzie Samorządu podlegają przewodniczący klas
- Rada Samorządu ma prawo organizowania referendum w sprawach ważnych dla szkoły.

III. Tryb przeprowadzania wyborów do Rady Samorządu Uczniowskiego
§ 17
Tryb przeprowadzania wyborów do Rady Samorządu Uczniowskiego określa Ordynacja Wyborcza.

IV. Działalność gospodarcza Samorządu Uczniowskiego
§ 18
Samorząd może uzyskiwać dochody :

- ze sprzedaży biletów na dyskotekę, loterii fantowej itp.
- ze zbiórki surowców wtórnych
- ze środków przekazanych przez sponsorów
- z dobrowolnych składek uczniów.

V. Dokumentacja Samorządu Uczniowskiego
§ 19

Dokumentację Samorządu Uczniowskiego tworzą:
ˇ Regulamin Samorządu
ˇ Ordynacja Wyborcza
ˇ Roczne plany pracy
ˇ Sprawozdania z pracy Samorządu po I i II semestrze

VI. Wybór, kadencja i zadania Opiekuna Samorządu Uczniowskiego
§ 20
20.1. Wyboru Opiekuna Samorządu dokonują przedstawiciele wszystkich klas wraz z dotychczasową Radą Samorządu na zebraniu Samorządu na początku roku szkolnego tj. we wrześniu. Kandydatury nauczycieli na tę funkcję zgłaszane są przez przedstawicieli klas. Przedstawiciele klas są wyrazicielami opinii swoich zespołów klasowych. Opiekunem Samorządu zostaje nauczyciel, który w głosowaniu uczniów zdobył największą liczbę głosów. Nauczyciel, który zdobył drugą co do ilości liczbę głosów zostaje jego zastępcą. Nauczyciel ma prawo odmówić przyjęcia funkcji opiekuna. W takiej sytuacji funkcja opiekuna przypada nauczycielowi, który zdobył odpowiednio niższe miejsce w głosowaniu.

20.2 Kadencja Opiekuna trwa jeden rok.
20.3 Główne zadania opiekuna Samorządu Uczniowskiego to:
- Służenie swoją pomocą i doświadczeniem w pracy Samorządu
- Monitorowanie prac Samorządu - dbanie by były one zgodne ze statutem szkoły
- Pośredniczenie w rozstrzyganiu konfliktów między uczniami, zapobieganie konfliktom między uczniami a nauczycielami
- Dokonywanie we współpracy z Radą Samorządu ewaluacji pracy Samorządu Uczniowskiego
20.4 Na koniec roku Rada Samorządu dokonuje oceny pracy opiekuna.

ORDYNACJA WYBORCZA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
Szkoły Podstawowej nr 5 im. Polskich Olimpijczyków w Wałczu z
klasami gimnazjalnymi

 

 § 1
W wyborach biorą udział wszyscy uczniowie z klas IV – VII oraz uczniowie klas gimnazjalnych.

§ 2
Czynne i bierne prawo wyborcze ma każdy uczeń z klas IV – VII oraz uczniowie klas gimnazjalnych.

§ 3
Kandydatury z poszczególnych klas powinny być zgłoszone na piśmie do Opiekuna Samorządu w terminie do 14 dni przed datą wyborów. Kandydat zgłaszający swoją kandydaturę musi podać następujące dokumenty: Karta zgłoszenia (imię i nazwisko, klasa) i podpisy 40 uczniów szkoły popierających jego kandydaturę.

§ 4
4.1. Każda klasa zgłasza dowolną liczbę kandydatów. W dzień  poprzedzający wybory obowiązuje „cisza przedwyborcza”.

4.2. Podczas kampanii wyborczej obowiązują zasady "fair play"; nie wolno przekupywać ani zmuszać wyborcy do oddania głosu niezgodnie z jego zamiarami. Wolno prowadzić kampanię na rzecz swojego kandydata a nie przeciw innemu kandydatowi. Za kampanie poszczególnych kandydatów są odpowiedzialni oni sami i ich komitety wyborcze (klasy).
4.3. Nie wolno przekupywać lub zastraszać członków Komisji Wyborczej.

§ 5
5.1. W skład Komisji Wyborczej wchodzą: Opiekunowie Samorządu (Agnieszka Starczyńska, Łucja Maślany, Maria Michalska i Anna Topyła) i trzech przedstawicieli uczniów obecnego samorządu.
5.2. Przedstawiciele uczniów będący w Komisji Wyborczej nie mogą korzystać z biernego prawa wyborczego (być kandydatami do Rady Samorządu).
5.3. Miejsce pracy Komisji Wyborczej to wyznaczone miejsce w szkole.

§ 6
Datę wyborów wyznaczają Opiekunowie Samorządu.

§ 7
7.1. Głosowanie odbędzie się w wyznaczonym terminie w wyznaczonym miejscu w szkole.

7.2. Każdy z głosujących odbiera kartę do głosowania, a odbiór karty jest zaznaczany przez Komisję na liście uczniów danej klasy uprawnionych do głosowania.
7.3. Oddany głos jest ważny, jeśli wyborca zagłosował na od 1 do 3 osób, głosując przez postawienie krzyżyka po prawej stronie nazwiska kandydata. Głos jest nieważny, jeśli wyborca nie zagłosował na nikogo lub zagłosował na większą liczbę kandydatów niż 3. Głos jest nieważny, jeśli wyborca dokona innych zapisów na karcie do głosowania lub zagłosuje w inny sposób niż postawienie krzyżyka po prawej stronie nazwiska kandydata. Głos jest nieważny, jeśli na karcie są skreślenia lub poprawki.
7.4. Wybory są tajne - nikt nie jest zobowiązany do ujawniania, na kogo oddał głos.

§ 8
8.1. Po głosowaniu Komisja Wyborcza liczy głosy i ogłasza wyniki wyborów najpóźniej 3 dni od daty wyborów, wywieszając je na tablicy samorządowej.
8.2. Uwagi na temat nieprawidłowego przebiegu wyborów mogą być składane do Komisji Wyborczej w terminie 1 dnia po ogłoszeniu wyników.
8.3. Komisja Wyborcza rozpatruje zgłoszone uwagi i w przypadku słuszności skargi może zmienić wynik wyborów lub je unieważnić w terminie do 3 dni od wpłynięcia skargi.

§ 9
9.1. Sześciu kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów, tworzy Radę Samorządu Szkolnego: przewodniczącym zostaje osoba, która uzyskała największą liczbę głosów, jego zastępcą osoba, która zdobyła drugą co do ilości liczbę głosów, sekretarzem uczeń, który zdobył trzecią co do ilości liczbę głosów, skarbnik osoba, która zdobyła czwartą co do ilości liczbę głosów  oraz 2 członków.
9.2 Ważność wyborów stwierdza się, w przypadku 50% frekwencji wszystkich uczniów szkoły.

§ 10
10.1. Wnioski o odwołanie Rady Samorządu lub poszczególnych jej członków może składać każdy uczeń Szkoły Podstawowej nr 5 oraz klas gimnazjalnych do Rady lub do Opiekuna Samorządu.
10.2. W przypadku wniosku o odwołanie członka Rady, Rada podejmuje decyzje w głosowaniu tajnym, powszechnym i równym.
10.3. W przypadku wniosku o odwołanie całej Rady decyzja o odwołaniu zapada przez referendum ogółu uczniów Szkoły Podstawowej nr oraz klas gimnazjalnych  większością głosów 50 % + 1 głos.

§ 11
11.1. W przypadku rezygnacji członka rady z funkcji (rezygnacja musi być złożona na piśmie) Rada po przyjęciu rezygnacji powołuje na członka Rady osobę, która podczas wyborów uzyskała największą liczbę głosów, a nie zakwalifikowała się do Rady. Następnie może tej osobie powierzyć funkcję pełnioną przez osobę, która zrezygnowała lub powołać na to stanowisko innego członka Rady a nowemu członkowi Rady zaproponować wolne stanowisko.
11.2. Jeśli jest więcej niż 1 osoba, która podczas wyborów uzyskała największą liczbę głosów, a nie zakwalifikowała się do Rady, i wszystkie te osoby są zainteresowane pracą w Radzie, członkowie Rady głosują w sprawie przyjęcia nowego członka do Rady spośród tych osób.

 

 

 

 

 

Office.com

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 5 w Wałczu  Office dla uczniów naszej szkoły

SP 5 w Minecraft

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 5 w Wałczu  „Nasza szkoła”

LearningApps.org

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 5 w Wałczu  „LearningApps.org”

Quizizz

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 5 w Wałczu  „https://quizizz.com/”

Quizlet

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 5 w Wałczu  „https://quizlet.com/”