- - - - - -
A+ R A-

REGULAMIN DOTYCZĄCY ŚWIETLICY SP5

REGULAMIN DOTYCZĄCY ŚWIETLICY SP5

DLA RODZICÓW / OPIEKUNÓW PRAWNYCH

 

 

  1. Rodzice/opiekunowie zobowiązani są do punktualnego odbioru dziecka ze świetlicy. W razie nieodebrania dziecka ze świetlicy w godzinach jej pracy oraz braku kontaktu z jego rodzicami/opiekunami prawnymi, dziecko może zostać przekazane pod opiekę odpowiednim organom (Policji).
  2. Nie podlega opiece wychowawców świetlicy dziecko, które nie dotrze do świetlicy.
  3. Dziecko przebywające w świetlicy zobowiązane jest do przestrzegania określonych zasad, dotyczących przede wszystkim: bezpieczeństwa pobytu w świetlicy, kulturalnego zachowania się, podstawowych zasad higieny oraz do szanowania sprzętu stanowiącego wyposażenie świetlicy.
  4. Za zniszczenie przedmiotów będących wyposażeniem świetlicy odpowiedzialność materialną ponoszą rodzice/opiekunowie prawni.
  5. Nauczyciele świetlicy nie ponoszą odpowiedzialności za pozostawione w niej przedmioty osobiste uczniów. Prosimy o nie przynoszenie do szkoły wartościowych przedmiotów (np. tel. Komórkowych, urządzeń typu MP3, PSP, itp. elektronicznych zabawek).
  6. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do uzupełnienia karty zgłoszenia oraz niezwłocznej aktualizacji danych (w razie ich zmiany).
  7. Odbierać dziecko ze świetlicy mogą jego rodzice/opiekunowie prawni lub osoby przez nich upoważnione pisemnym oświadczeniem. Osoba odbierająca dziecko zobowiązana jest powiadomić o tym wychowawcę świetlicy.
  8. O wszelkich zmianach dotyczących trybu odbierania dziecka ze świetlicy (np. odbieranie dziecka przez osobę dotąd nie upoważnioną, itp.) rodzice/opiekunowie prawni muszą powiadomić wychowawców świetlicy na piśmie ( z datą i podpisem). Bez takiego upoważnienia dziecko nie może opuścić świetlicy.
  9. Dziecko przebywające w świetlicy korzysta z toalety bez opieki nauczyciela.

 

 

UWAGI:

- prosimy o podpisanie odzieży dzieci (w miarę możliwości)

- proszę zwracać uwagę, aby drobna garderoba (czapka, szalik, itp.) była zawsze w rękawie kurtki.

Office.com

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 5 w Wałczu  Office dla uczniów naszej szkoły

SP 5 w Minecraft

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 5 w Wałczu  „Nasza szkoła”

LearningApps.org

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 5 w Wałczu  „LearningApps.org”

Quizizz

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 5 w Wałczu  „https://quizizz.com/”

Quizlet

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 5 w Wałczu  „https://quizlet.com/”