- - - - - -
A+ R A-

Regulamin przyznawania tytułu FERPLEJ

REGULAMIN PRZYZNAWANIA TYTUŁU FERPLEJ
W SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5
IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW W WAŁCZU

Fair play to podstawowa norma wartości w sporcie i główna zasada olimpizmu. Jest wyrazem postawy reprezentowanej na boisku, gdzie zwycięstwo nie jest celem, który należy osiągnąć za wszelką cenę. Postawa ta cechuje się przestrzeganiem przepisów gry i odrzuceniem korzyści wynikłych z błędów sędziego oraz różnego rodzaju oszustw sportowych. Zachowanie fair play dotyczy każdego i nie ogranicza się tylko do sportowych aren. Uczciwość, honor i szczerość powinny bowiem przyświecać w życiu codziennym. Fair play jest sposobem bycia. To poszanowanie innego człowieka, które wyraża się przez lojalność, poczucie sprawiedliwości i wspaniałomyślności, szacunek i tolerancję. Postawa fair play to umiejętność współpracy i akceptacja uniwersalnych wartości.

Cel :

Celem przyznania tytułu jest promowanie idei fair play, poprzez uhonorowanie osób wyróżniających się postawą „fair play”.  Przyznanie tytułu / nagrody ucznia FERPLEJ ma na celu promowanie w społeczności uczniowskiej postawy godnej naśladowania w różnych aspektach życia.

§ 1

Tytuł Ucznia Ferplej jest skierowany do uczniów klas  IV –VII oraz klas gimnazjalnych.

§ 2

Tytuł przyznawany jest za dany rok szkolny uczniom klas IV –VII szkoły podstawowej oraz  klas gimnazjalnych.

§ 3

W ostatnim tygodniu maja każda klasa wytypuje ze swojego grona uczniów - kandydatów - uzasadniając pisemnie swój wybór.

§ 4

Kandydat powinien spełniać następujące kryteria:

a) przestrzegać zasad i regulaminów obowiązujących w szkole,
b) właściwie reagować na przejawy złego zachowania i stawać w obronie pokrzywdzonych,
c) pomagać innym, cechować się uczciwością, wrażliwością i odpowiedzialnością,
d) dbać o kulturę języka,
e) wykazywać się aktywną postawą w pracy na rzecz klasy, szkoły oraz społeczności pozaszkolnej,
f) okazywać szacunek wobec nauczycieli, pracowników szkoły oraz innych uczniów,
g) reprezentować szkołę w konkursach lub zawodach sportowych,
h) dbać o dobro wspólne, mienie szkoły, szanować wspólną własność.

§ 5

Opis kandydata:

- Wykazuje się wzorowym zachowaniem i kulturą osobistą,
- Postępuje uczciwie i zgodnie z ustalonymi regułami, nie oszukuje innych,
- Jest zawsze gotowy do niesienia pomocy, młodszym słabszym, potrzebującym,
- Chętnie działa jako woluntariusz,
- Jest lubiany przez uczniów i nauczycieli, cieszy się powszechnym uznaniem wśród społeczności szkolnej,
- Wyraża własne zdanie w sposób kulturalny i rzeczowy,
- Postępuje w sposób obiektywy, rozumiejąc każdą stronę,
- Współpracuje i organizuje współpracę,
- Przyjmuje krytykę z godnością, łagodzi konflikty,
- Ma uznanie i autorytet wśród społeczności szkolnej,
- Poprzez szczególną i odważną postawę (wyróżniający czyn) zapisał się w pamięci uczniów i nauczycieli szkoły zyskując uznanie i szacunek społeczności szkolnej i środowiska.

§ 6

1. Zgłoszenie kandydatury zweryfikuje Komisja Tytułu Ferplej pod przewodnictwem Dyrektora Szkoły z udziałem przedstawiciela Samorządu Uczniowskiego, opiekuna SU, Rzecznika Praw Ucznia oraz przedstawicieli zespołów przedmiotowych.
2. Oceny wniosków o przyznanie nagrody oraz wyboru zwycięzców i nagrodzonych dokonuje Komisja Tytułu Ferplej.
3. Pracami Komisji Tytułu Ferplej kieruje jej Przewodniczący.
4. O liczbie członków Komisji Tytułu Ferplej i jej składzie osobowym w danym roku Decyduje  Dyrekcja SP 5.
5. Decyzje Komisji zapadają zwykłą większością głosów – każdy członek Komisji posiada jeden głos. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
6. Spośród kandydatów drogą głosowania wybrany zostanie UCZEŃ FERPLEJ.
7. Nagrodę Ferplej przyznaje Dyrekcja SP 5 na wniosek Komisji Tytułu Ferplej.
8. Rada Rodziców ustanawia dla zwycięzcy nagrodę.

 

Tytuł ferplej otrzymuje w roku szkolnym : 

2017/2018 otrzymał Cezary Fryc

2018/2019 otrzymał Maciej Czaszyński

Office.com

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 5 w Wałczu  Office dla uczniów naszej szkoły

SP 5 w Minecraft

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 5 w Wałczu  „Nasza szkoła”

LearningApps.org

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 5 w Wałczu  „LearningApps.org”

Quizizz

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 5 w Wałczu  „https://quizizz.com/”

Quizlet

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 5 w Wałczu  „https://quizlet.com/”