- - - - - -
A+ R A-

Procedury udostępniania podręczników

 

SZKOLNY REGULAMIN KORZYSTANIA Z DARMOWYCH PODRĘCZNIKÓW
ORAZ MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH

 

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Przedmiot Regulaminu

 1. Niniejszy „Regulamin korzystania z darmowych podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych.", zwany dalej „Regulaminem", reguluje zasady związane z wypożyczaniem i zapewnieniem uczniom dostępu do podręczników lub materiałów edukacyjnych, tryb przyjęcia podręczników na stan szkoły, postępowanie w przypadku zagubienia lub zniszczenia podręcznika lub materiałów edukacyjnych.
 2. Każdy uczeń powinien zapoznać się z Regulaminem korzystania z darmowych podręczników lub materiałów edukacyjnych.
 3. Udostępnianie materiałów bibliotecznych podlega rejestracji.

 

Słowniczek

Użyte w Regulaminie terminy oznaczają: Szkoła- Szkoła Podstawowa nr 5 w Wałczu im. Polskich Olimpijczyków, Biblioteka - biblioteka podręczników szkolnych funkcjonująca w ramach biblioteki szkolnej, Uczeń - uczeń szkoły uprawniony do otrzymania darmowych podręczników lub materiałów edukacyjnych, Rodzic - rodzic lub opiekun prawny ucznia, Wychowawca klasy - wyznaczony przez Dyrektora Szkoły wychowawca danej klasy, Podręcznik - podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego, Materiał edukacyjny - materiał zastępujący lub uzupełniający podręcznik, umożliwiający realizację programu nauczania, mający postać papierową lub elektroniczną, Materiał ćwiczeniowy - materiał przeznaczony dla uczniów służący utrwalaniu przez nich wiadomości i umiejętności, Dotacja - dotacja celowa, o której mowa w art. 22ae pkt 5 ustawy o systemie oświaty (Dz.U. z 2014 r. poz. 811).

 

Rozdział II

ZADANIA BIBLIOTEKI SZKOLNEJ W ZAKRESIE KORZYSTANIA
Z DARMOWYCH PODRĘCZNIKÓW LUB MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH

 1. Biblioteka Szkolna gromadzi podręczniki, materiały edukacyjne i inne materiały biblioteczne.
 2. Biblioteka nieodpłatnie wypożycza uczniom podręczniki lub materiały edukacyjne, mające postać papierową, zapewnia uczniom dostęp do podręczników lub materiałów edukacyjnych, mających postać elektroniczną, przekazuje uczniom materiały ćwiczeniowe bez obowiązku zwrotu.
 3. Dołączona do podręcznika lub materiałów edukacyjnych płyta CD stanowi integralną część podręcznika lub materiałów edukacyjnych i należy ją zwrócić wraz z podręcznikiem lub materiałem edukacyjnym. Zagubienie płyty CD skutkuje koniecznością zwrotu kosztów całego podręcznika lub materiałów edukacyjnych.

 

Rozdział III

PRZYJĘCIE PODRĘCZNIKÓW NA STAN SZKOŁY


    1. Podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe przekazane Szkole w ramach dotacji, zostają przekazane na stan Szkoły na podstawie faktur.

    2. Podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe i inne materiały biblioteczne stanowią własność Szkoły.

    3. Podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe przekazane Szkole w ramach dotacji winny być użytkowane przez okres minimum 3 lat.

 

Rozdział IV

UDOSTĘPNIANIE ZBIORÓW

 

 Użytkownicy Biblioteki podręczników szkolnych

 1. Do wypożyczania podręczników lub materiałów edukacyjnych uprawnieni są wszyscy uczniowie, którzy rozpoczęli naukę w Szkole.
 2. Użytkownicy Biblioteki przed rozpoczęciem korzystania ze zbiorów podlegają rejestracji na podstawie listy uczniów zamieszczonej w e-dzienniku.

 

Okres trwania wypożyczenia

 1. Podręczniki lub materiały edukacyjne będą wypożyczone uczniom najpóźniej do dnia 15 września danego roku szkolnego, kolejne części podręczników/materiałów w ciągu 7 dniu od dnia dostarczenia podręczników/materiałów do biblioteki.
 2. Podręczniki wypożyczane są maksymalnie na okres 10 miesięcy, a termin ich zwrotu mija
  w ostatni poniedziałek roku szkolnego.
 3. Wypożyczenie podręcznika i materiałów edukacyjnych może nastąpić również w innym terminie, w trakcie danego roku szkolnego.
 4. Biblioteka w uzasadnionych okolicznościach ma prawo zażądać zwrotu wypożyczonych materiałów przed upływem ustalonego terminu.

 

Procedura wypożyczania i zwrotu podręcznika/materiałów edukacyjnych

 1. Podręczniki lub materiały edukacyjne będą wypożyczone uczniom najpóźniej do dnia 15 września, w szczególnych przypadkach termin ten może ulec wydłużeniu.
 2. Bibliotekarz po rejestracji uczniów wypożycza podręczniki w poszczególnych klasach podczas zajęć edukacyjnych, po wcześniejszym umówieniu się z wychowawcą klasy.
 3. Wraz z pobraniem podręczników lub materiałów edukacyjnych wychowawca klasy ma obowiązek zapoznać uczniów i rodziców/prawnych opiekunów/ z Regulaminem korzystania z darmowych podręczników i materiałów edukacyjnych.
 4. Rodzic /opiekun prawny potwierdza podpisem fakt zapoznania się z regulaminem i wzięcie odpowiedzialności za wypożyczony dziecku podręcznik lub materiał edukacyjny.
 5. Zwrotu wypożyczonych podręczników/materiałów edukacyjnych dokonuje się w obecności wychowawcy, w terminach określonych przez szkołę i podanych przez bibliotekarza, do wiadomości uczniów i rodziców/opiekunów, jednak nie później niż 2 dni przed zakończeniem roku szkolnego. 
 6. Uczniowie przystępujący do egzaminów klasyfikacyjnych, sprawdzających, poprawkowych, zwracają podręcznik nie później niż do końca sierpnia danego roku.
 7. Materiały ćwiczeniowe otrzymują uczniowie corocznie, bez obowiązku zwrotu. Przekazanie materiałów ćwiczeniowych następuje w formie pisemnej dla danej klasy, potwierdzonej podpisem przez wychowawcę klasy.
 8. Uczniowie, których nie będzie w szkole w dniu wypożyczenia/oddawania podręczników, będą zobowiązani do indywidualnego zgłoszenia się do biblioteki szkolnej.

 

Zmiana Szkoły

 

 1. Uczeń, który w trakcie roku szkolnego, z powodów losowych, rezygnuje z edukacji w Szkole, zobowiązany jest zwrócić otrzymany podręcznik lub materiały edukacyjne.
 2. W przypadku niemożności zwrotu otrzymanego podręcznika lub materiałów edukacyjnych zastosowanie ma rozdział V niniejszego Regulaminu.

 

Rozdział V

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA UDOSTĘPNIANE PODRĘCZNIKI
LUB MATERIAŁY EDUKACYJNE

 

Obowiązki Ucznia związane z wypożyczeniem

 

 1. Przez cały okres użytkowania podręczników/materiałów edukacyjnych uczeń zobowiązany jest do używania podręcznika/materiałów edukacyjnych zgodnie z jego przeznaczeniem, zachowania troski o jego walor użytkowy i estetyczny.
 2. Uczeń ma obowiązek na bieżąco dokonywać drobnych napraw czy ewentualnej wymiany okładki.
 3. Zabrania się dokonywania jakichkolwiek wpisów i notatek w podręcznikach/materiałach edukacyjnych.
 4. Dopuszcza się używania ołówka w celu zaznaczenia (np. pracy domowej).
 5. Wraz z upływem terminu zwrotu (koniec roku szkolnego) uczeń powinien uporządkować podręczniki, tj. powycierać wszystkie wpisy ołówka, podkleić, a następnie oddać do biblioteki szkolnej wszystkie wypożyczone podręczniki wraz z ich dodatkowym wyposażeniem (płyty, mapy, plansze itp.).

 

Uszkodzenie lub zniszczenie podręcznika lub materiału edukacyjnego

 1. Przez uszkodzenie podręcznika lub materiałów edukacyjnych rozumie się nieumyślne zabrudzenie, poplamienie, zgniecenie lub rozerwanie umożliwiające jednak dalsze ich wykorzystywanie.
 2. Na żądanie bibliotekarza/wychowawcy użytkownik, który doprowadził do uszkodzenia materiałów bibliotecznych, jest zobowiązany podręcznik naprawić.
 3. Przez zniszczenie podręcznika lub materiałów edukacyjnych rozumie się umyślne lub nieumyślne zaniedbanie użytkownika np. poplamienie, trwałe zabrudzenie, porysowanie, zalanie, popisanie, połamanie lub rozerwanie, wyrwanie i zagubienie kartek oraz inne wady fizyczne, które pomniejszają wartość użytkową podręcznika lub materiałów edukacyjnych i uniemożliwiają pełne z nich korzystanie.

 

Zakres odpowiedzialności

 

 1. Uczeń ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkie uszkodzenia lub zniszczenia wypożyczonych podręczników lub materiałów edukacyjnych, nieujawnionych w chwili wypożyczenia.
 2. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia podręcznika lub materiału edukacyjnego Szkoła może żądać od rodzica/opiekuna prawnego ucznia zwrotu kosztu podręcznika/ów lub kosztu materiału edukacyjnego. Kwota ta stanowi dochód budżetu państwa.
 3. W przypadku zgubienia podręcznika/materiału edukacyjnego lub jego zniszczenia sporządza się protokół, który stanowi Załącznik nr 3do niniejszego regulaminu,
  a rodzic/opiekun prawny są zobowiązani do zwrotu kosztów zakupu nowego podręcznika. Wpłaty dokonuje się w sekretariacie szkoły.
 4. W celu uzyskania od rodziców kosztu uszkodzonych lub zniszczonych podręczników Szkoła, wysyła do rodzica/opiekuna prawnego wezwanie do zapłaty stanowiące Załącznik
  nr 3.

 

Rozdział VI

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Uczniowie i rodzice zobowiązani są do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu i stosowania się do zawartych w nim postanowień.
 2. Bibliotekarze zobowiązani są do udostępniania uczniom i rodzicom Regulaminu Biblioteki na każde ich życzenie.
 3. Sprawy sporne pomiędzy nauczycielem, bibliotekarzem a użytkownikiem biblioteki rozstrzyga Dyrektor Szkoły.
 4. Organem uprawnionym do zmiany Regulaminu jest Dyrektor Szkoły.
 5. Decyzje w innych kwestiach z zakresu udostępniania podręczników lub materiałów edukacyjnych, które nie zostały ujęte w niniejszym Regulaminie, podejmuje Dyrektor Szkoły.

Office.com

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 5 w Wałczu  Office dla uczniów naszej szkoły

SP 5 w Minecraft

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 5 w Wałczu  „Nasza szkoła”

LearningApps.org

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 5 w Wałczu  „LearningApps.org”

Quizizz

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 5 w Wałczu  „https://quizizz.com/”

Quizlet

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 5 w Wałczu  „https://quizlet.com/”