- - - - - -
A+ R A-

Rekrutacja do klas sportowych

Informacja dotycząca organizacji oddziałów sportowych i mistrzostwa sportowego

w Szkole Podstawowej nr 5 im. Polskich Olimpijczyków w Wałczu

 

 1. Klasami sportowymi i MS są odziały, w których prowadzone jest szkolenie sportowe w jednej lub kilku dyscyplinach sportu, w kolejnych co najmniej trzech klasach danego typu szkoły, dla co najmniej 20 uczniów w oddziale.
 2. Szkolenie sportowe prowadzone jest w ramach zajęć sportowych, według programów szkolenia sportowego opracowanych dla poszczególnych dyscyplin sportu. Nasza szkoła proponuje następujące dyscypliny: kajakarstwo, piłka nożna, lekkoatletyka, piłka siatkowa.
 3. lasy sportowe i MS realizują program kształcenia ogólnego szkoły podstawowej równolegle z programem szkolenia sportowego.
 4. W szkole realizowany jest ukierunkowany etap szkolenia sportowego mający na celu ujawnienie predyspozycji i uzdolnień kwalifikujących uczniów do szkolenia w określonej dyscyplinie lub dziedzinie sportu.
 5. W ramach ustalonego tygodniowego wymiaru godzin zajęć sportowych realizowane są obowiązkowe zajęcia wychowania fizycznego, przewidziane w ramowym planie nauczania gimnazjum (4 godziny).
 6. Obowiązkowy tygodniowy wymiar zajęć sportowych wynosi 6 godzin w przypadku klasy sportowej i 12 godzin w przypadku klasy MS. 
 7. Uczniów niekwalifikujących się do dalszego szkolenia sportowego, na podstawie opinii nauczyciela lub instruktora prowadzącego zajęcia sportowe i opinii lekarza, przenosi się od nowego roku szkolnego lub nowego semestru do oddziału działającego na zasadach ogólnych. 
 8. Uczniowie do klas sportowych i MS powinni posiadać:
 • bardzo dobry stan zdrowia potwierdzony zaświadczeniem lekarskim wydanym przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej lub innego uprawnionego lekarza, zgodnie z odrębnymi przepisami,
 • dobre wyniki w nauce i dobre zachowanie,
 • pisemną zgodę rodziców (prawnych opiekunów).
 1. Rodzice zobowiązani są do:
 • dostarczenia odpowiedniej dokumentacji lekarskiej,
 • zakupu wymaganych strojów sportowych,
 • systematycznego kontrolowania postępów dziecka w nauce i sporcie,
 • opłacania kosztów dodatkowego wyżywienia /posiłki w szkole i na zgrupowaniu/.

 

Opracowano na podstawie:

 1. Rozporządzenie MEN z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie oddziałów i szkół sportowych oraz oddziałów i szkół mistrzostwa sportowego.
 2. Rozporządzenie MEN z dnia 17 marca w sprawie organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli.
 3. Rozporządzenie MEN z dnia 8 sierpnia 2017 w sprawie szczegółowych warunków przechodzenia ucznia ze szkoły publicznej lub szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej jednego typu do szkoły publicznej innego typu albo do szkoły publicznej tego samego typu.

 

KRYTERIA NABORU UCZNIÓW DO KLASY SPORTOWEJ

O PROFILU PIŁKA NOŻNA

 

Warunki naboru uczniów do klasy sportowej:

 1. Kandydat powinien charakteryzować się następującymi cechami:
 • bardzo dobrym stanem zdrowia,
 • odpowiednim poziomem i rozwojem fizycznym,
 • większą od przeciętnej sprawnością motoryczna,
 • odpowiednim rozwojem cech osobowościowych,
 • aspiracją i zainteresowaniami sportowymi,
 • umiejętnością łączenia nauki ze sportem.
 1. Kandydat musi spełnić następujące warunki:
 • dostarczyć podanie o przyjęcie do szkoły,
 • dostarczyć świadectwo ukończenia przez dziecko klasy….
 • dostarczyć zaświadczenie od lekarza rodzinnego o braku przeciwwskazań do udziału w zajęciach sportowych oraz testach sprawności fizycznej
  ( dostarczone przez rodziców wraz z podaniem),
 • Pozytywnie zaliczyć testy sprawności fizycznej,
 • Dostarczyć pisemną zgodę rodziców (prawnych opiekunów) na udział w testach sprawnościowych
 1. Uczniowie osiągający bardzo dobre wyniki sportowe, grający w reprezentacji okręgu mogą być decyzją komisji zwolnieni z testów sprawnościowych.
 2. Od decyzji rekrutacyjnej istnieje możliwość, w terminie 7 dni, złożenie odwołania do dyrektora szkoły.
 3. Ostateczna decyzje o zamknięciu listy i naboru uczniów podejmuje dyrektor szkoły, po konsultacji z radą trenerów.

 

Głównym celem klasy sportowej jest zapewnienie wszechstronnego przygotowania sprawnościowego, doskonalenie poziomu wytrenowania, organizacja systematycznej pracy wychowawczej, uwzględniającej zasady moralne, wpajanie nawyków przestrzegania etyki sportowej, dyscypliny, wzmocnienie zdrowia, przestrzeganie higieny osobistej, higieny treningu a także dokładnej organizacji kontroli medycznej, systematyczne uczestnictwo w zawodach sportowych. Pomyślna realizacja przedstawionych zadań zapewnia wzmocnienie stanu zdrowia, harmonijny rozwój fizyczny, wysoki poziom przygotowania techniczno-taktycznego, psychicznego, intelektualnego i teoretycznego. Jednym z bardzo ważnych zadań będzie harmonijne współistnienie kształcenia sportowego z wysokim poziomem nauczania ogólnego, co zapewni pełny rozwój osobowości uczniów oraz wyposaży wychowanków w umiejętność uczenia się i rozwiązywania problemów. Ważnym zadaniem dotyczącym właściwej motywacji do działania będzie określanie ambitnych, ale możliwych do realizacji celów (indywidualizacja pracy z uczniem), przez co uczniowie mają osiągać coraz lepsze wyniki sportowe oraz dydaktyczne, rozwijać swoje aspiracje i zdolności, silną wolę i hart ducha. Istotnym elementem w takim procesie kształcenia będzie odgrywać uczenie krytycznego myślenia i współdziałania w zespole uczniowskim (uczniowie osiągający lepsze wyniki pomagają słabszym). Duży nacisk zostanie położony na harmonijny rozwój sfery intelektualnej, emocjonalnej i wrażliwości estetycznej. Zajęcia z wychowania fizycznego w klasie sportowej będą realizowane w wymiarze 10 godzin tygodniowo we współpracy z klubami sportowymi.

Office.com

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 5 w Wałczu  Office dla uczniów naszej szkoły

SP 5 w Minecraft

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 5 w Wałczu  „Nasza szkoła”

LearningApps.org

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 5 w Wałczu  „LearningApps.org”

Quizizz

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 5 w Wałczu  „https://quizizz.com/”

Quizlet

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 5 w Wałczu  „https://quizlet.com/”