- - - - - -
A+ R A-

Regulamin przyznawania tytułu "Prymusa Szkoły"

 REGULAMIN PRZYZNAWANIA TYTUŁU PRYMUSA SZKOŁY

 W Szkole Podstawowej nr 5 im. Polskich Olimpijczyków w Wałczu od roku szkolnego 2017/2018 przyznawany jest tytuł „Prymusa Szkoły”.

Co roku otrzymuje go jeden uczeń szkoły podstawowej i jeden uczeń gimnazjum, który uzyskał średnią ocen co najmniej 5,5 (bez oceny dostatecznej) i spełnia co najmniej 4 z poniższych kryteriów.

I. Kryteria ubiegania się o tytuł „Prymusa Szkoły”:

Uczeń:

  • otrzymał ocenę wzorową z zachowania
  • promował szkołę poprzez sukcesy odnoszone w konkursach i zawodach na szczeblu powiatowym, rejonowym lub wojewódzkim
  • działał na rzecz klasy i szkoły (samorząd, imprezy szkolne i pozaszkolne)
  • Aktywnie uczestniczył w życiu środowiska lokalnego.

 II. Procedura wyłonienia „Prymusa Szkoły”

 1) Wychowawcy klas w oparciu o niniejszy regulamin sporządzają listę kandydatów ubiegających się o tytuł „Prymusa Szkoły” oraz pisemne uzasadnienie spełnienia powyższych kryteriów (załącznik 1). Wychowawcy są zobowiązani do dostarczenia uzasadnienia w terminie – 1 dzień po radzie klasyfikacyjnej.
2) Szkolna komisja weryfikacyjna z przedłożonych list wyłania ucznia, który kwalifikuje się do tytułu „Prymusa Szkoły” i przyznaje mu ten tytuł.
3) Skład komisji:

Przewodniczący – dyrektor szkoły (wicedyrektor szkoły)
Członkowie:
-Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego
- Nauczyciele – przedstawiciele zespołów przedmiotowych (bloku humanistycznego i matematyczno-przyrodniczego)
- Przedstawiciel Rady Pedagogicznej

III. Sposób nagradzania „Prymusa Szkoły”

O tytule Prymusa Szkoły dyrektor informuje podczas uroczystego zakończenia roku szkolnego.
Prymus Szkoły w nagrodę za swoje osiągnięcia otrzymuje:

  • dyplom „Prymusa Szkoły”
  • nagrodę rzeczową, nagrodę książkową ufundowaną przez Radę Rodziców
  • list gratulacyjny dla rodziców .

Ponadto nagrodzony zostaje wpisem do kroniki szkolnej oraz umieszczeniem na stronie internetowej szkoły.

IV. Forma podsumowania współzawodnictwa o tytuł „Prymusa Szkoły”

Podsumowanie współzawodnictwa odbywa się każdorazowo w dniu zakończenia roku szkolnego.

V. Postanowienia końcowe

Jeżeli żaden z kandydatów nie spełnia powyższych kryteriów – tytuł nie zostaje przyznany w danym roku szkolnym.
Posiedzenia komisji są protokołowane.

Opracowały:
Agnieszka Starczyńska
Łucja Maślany

 

Załącznik 1

UZASADNIENIE KANDYDATURY

NA PRYMUSA SZKOŁY PODSTAWOWEJ / GIMNAZJUM*

 

w Szkole Podstawowej nr 5 im. Polskich Olimpijczyków

w roku szkolnym _____________________

 

Imię i nazwisko kandydata: _______________________________________________

Klasa: ________________________________________________________________

Średnia ocen na świadectwie: _____________________________________________

Ocena z zachowania: ____________________________________________________

 

 

Promocja szkoły  – sukcesy odnoszone w konkursach (szczebel):

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

 Aktywność i systematyczność w zajęciach pozalekcyjnych:

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

 

Działalność na rzecz klasy i szkoły:

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

                                                                                                                            

Uczestnictwo w życiu środowiska lokalnego (kulturalnym i społecznym):

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

 

 Data i podpis wychowawcy: _____________________________________________

 

Office.com

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 5 w Wałczu  Office dla uczniów naszej szkoły

Franek

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 5 w Wałczu  „Wie jak rozśmieszać.”

Paweł

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 5 w Wałczu  „Jest przyjacielski.”

Nikodem

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 5 w Wałczu  „Jest jak Lewandowski.”

Nikodem

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 5 w Wałczu  „Lubi rozśmieszać.”